Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Osobnost Petra Ebena

Petr Eben (* 22. 1. 1929, † 24. 10. 2007)

Životopisná data

Petr Eben s rodinou v roce 1970

Patřil po několik desetiletí mezi nejvýraznější osobnosti soudobé české hudby. Narodil se v učitelské rodině, otec (Vilém) pocházel z pražské židovské rodiny, za okupace byl nacisty deportován do koncentračního tábora, matka (Marie) byla původem Polka. Základy hudebního vzdělání získal v Českém Krumlově, kam se Ebenovi přestěhovali v roce 1935. Postupně se začal učit hře na klavír, violoncello a varhany. K velmi ranému formování svébytného uměleckého cítění Petra Ebena přispěly velkou měrou jeho pobyty v cisterciáckém klášteře ve Schlierbachu v Horním Rakousku. V době školních prázdnin v letech 1942 a 43 zde zastával funkci varhaníka, hrál při dvou ranních mších a při večerním požehnání a jednou týdně nacvičoval se sborem. Studium klavírní hry dovršil na pražské Akademii múzických umění ve třídě Františka Raucha (1948-52), v letech 1950-54 zde studoval též skladbu u Pavla Bořkovce. V roce 1953 se oženil se Šárkou Hurníkovou (sestrou spolužáka, skladatele Ilji Hurníka), se kterou má tři syny (Kryštofa, Marka, Davida).

Ručně psaný vzkaz Petra Ebena z roku 1999

Od roku 1955 působil pedagogicky na katedře dějin hudby filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze (téměř nepřetržitě až do léta 1990). Přednášel zde nauku o hudebních nástrojích, nauku o hudebních formách, analýzu skladeb, prakticky vyučoval hru partitur. Výjimkou v tomto pětatřicetiletém působení byl školní rok 1978-79, kdy byl pozván vyučovat skladbu na prestižní Royal Nothern College of Music v anglickém Manchesteru. Od září 1990 do srpna 1994 vyučoval jako profesor skladby na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vedle toho v průběhu let realizoval rozsáhlou přednáškovou činnost, jež mj. zahrnuje týdenní pobyt na mnichovské Staatliche Hochschule für Musik a na anglické Dartington Summer School, kratší kurzy na amerických univerzitách, na Letní škole slovanských studií FFUK v Praze, na vysokých školách v německém Herfordu a rakouském Grazu, přednášky pro Museum of Art v Clevelandu a Fine Arts Center ve Winston-Salem (obojí USA), pro Mozarteum Salcburk a další kulturní a výchovné instituce. Vedle skladatelské a pedagogické práce je činný jako interpret, zvláště jako citlivý doprovazeč a improvizátor na klavír a varhany. Je spoluautorem publikace Čtení a hra partitur (s J. Burghauserem; Supraphon, Praha 1960, 2. vyd. 1990), české adaptace Schulwerku C. Orffa (s I. Hurníkem, Supraphon 1966, 3. díl 1969) a napsal mnoho půvabných instruktivních skladbiček pro děti a mládež.

Svou skladatelskou tvorbu na sebe Petr Eben výrazně upozornil již v polovině padesátých let. V roce 1955 byly oceněny ve Velké jubilejní soutěži Svazu československých skladatelů jeho skladby Suita balladica pro violoncello a klavír a Balady pro sóla, sbor a orchestr, v roce 1957 získal jeho cyklus Šestero piesní milostných zlatou medaili v umělecké soutěži na Světovém festivalu mládeže v Moskvě a byl proveden v mnoha zemích. Kromě sborových a vokálních kompozic jsou postupně s úspěchem premiérovány i jeho stěžejní nástrojová díla jako Koncert pro klavír a orchestr (F. Rauch, 1962) nebo varhanní cyklus Laudes (M. Šlechta, 1964), který rok poté získává dvě ocenění v mezinárodní soutěži v Kasselu. V roce 1989 Eben obdržel za svůj rozsáhlý varhanní cyklus Job Cenu české a slovenské hudební kritiky.

V oblasti instrumentální tvorby se výrazně projevuje autorův blízký vztah k varhanám. Svědčí o tom mj. dva varhanní koncerty, z nichž druhý byl komponován na objednávku pro zasvěcení nových varhan v Sendesaal ORF ve Vídni a poprvé byl proveden v roce 1983 na zahajovacím koncertě vídeňského festivalu Orgelfest. Z dalších varhanních skladeb jsou živou součástí repertoáru mnoha českých i zahraničních interpretů cykly Nedělní hudba a Laudes, později k nim přibyl devítidílný cyklus Faust a cyklus Mutationes, dále Krajiny patmoské pro varhany a bicí nástroje, toccatová fuga Hommage à Dietrich Busxtehude a osmivětý cyklus Job. Mezi nejlepší orchestrální skladby lze zahrnout symfonickou větu Vox clamantis a koncertantní symfonii Noční hodiny, psanou pro rozhlasový komorní orchestr v Lipsku (premiéra 1976). Pro Mozart-Festwochen Salzburg vzniklo roku 1984 orchestrální Pražské nokturno (Hommage à W.A.Mozart), premiérované Vídeňskými filharmoniky.

Stěžejní vokálně symfonické dílo Ebenovo je oratorium Apologia Sokratus, komponované na  řecký text Platonův; je členěno do tří myšlenkových okruhů, vyznačených názvy jednotlivých vět: O ctnosti, O zlu, O smrti. Žánrově se k němu přimyká kantáta Pocta Karlu IV. (In memoriam Caroli) na slova zakládací listiny Univerzity Karlovy. Invenčně velmi bohatý a posluchačsky mimořádně vděčný je cyklus pro komorní sbor s doprovodem renezančních nástrojů Pragensia, v němž skladatel vyjádřil svůj obdiv ke krásám a tajemstvím historické Prahy. Jeho zfilmovaná podoba získala zlatou medaili v mezinárodní soutěži TV filmů, New York 1981.

Počátkem roku 1983 vytvořil Eben pro Nederlands Dans Theater své první jevištní dílo, balet Kletby a dobrořečení (Curses and Blessings), komponovaný pro smíšený sbor a orchestr; první inscenace byla realizována na Holland festivalu v červnu 1983. K jevištní tvorbě se ovšem řadí i jeho scénické hudby, mezi nimiž má nejvýznamnější místo hudba ke Goethovu Faustovi, vytvořená pro jubilejní představení ve vídeňském Burgtheater 1976 a hudba k Shakespearovu Hamletovi, která vznikla pro divadelní inscenaci v Düsseldorfu v roce 1977.

Pečeť zralé osobitosti nesou Ebenovy skladby z 80. a 90. let, určené sólovým nástrojům a komorním souborům. Jmenujme z nich zejména cyklus pro trubku a varhany Okna, inspirovaný uměním M. Chagalla, rapsodické variace pro sólovou kytaru na středověkou milostnou píseň Tabulatura nova, Smyčcový kvartet s podtitulem „Labyrint světa a ráj srdce", který zazněl poprvé v provedení slavného Smetanova kvarteta (Praha, 1982). Značnou pozornost odborné kritiky i hudební veřejnosti vyvolalo také Klavírní trio, premiérované na Týdnu nové tvorby českých skladatelů v Praze v roce 1988.

Rozsáhlé dílo Petra Ebena (přes 200 skladeb) má své těžiště ve vokálních a varhanních dílech a zahrnuje jak velké kantáty, tak i drobné písničky pro mateřské školy, šansony stejně jako duchovní a liturgickou hudbu. Textové předlohy jsou často vzaty ze starých historických období (antika, středověk, renesance), z tvorby českých i cizích básníků 20. století i z lidové poezie, postupně se ale stále více skladatelova pozornost obrací ke zhudebňování biblických a křesťanských předloh. Nevyčerpatelným hudebně inspiračním zdrojem mu přitom od mládí zůstává asketická monodie gregoriánského chorálu. Poměrně svébytnou kapitolou skladatelova tvůrčího usilování tvoří jeho díla na liturgické texty. Zde všude se v podivuhodné jednotě snoubí skladatelův židovský původ s hluboce křesťanskou vírou, takže jeho skladby v sobě nesou umělecky přesvědčivé, univerzálně srozumitelné poselství.

Ebenovy skladby jsou často prováděny v Evropě, USA, Kanadě, Japonsku i v Austrálii. V roce 1991 se stal nositelem titulu „Rytíř umění a literatury", který mu udělilo francouzské Ministerstvo kultury, v roce 1993 obdržel Stamicovu cenu od německé nadace Künstlergilde, v roce 1994 je jmenován doktorem h.c. na Karlově univerzitě v Praze. Značná část jeho díla byla vydána tiskem a nahrána na zvukových nosičích (LP, CD).

Dílo

Orchestrální tvorba

 • Koncert pro varhany a orchestr č. 1 (Symphonia gregoriana), 1954. Durata: 56:30. Vyd. Panton. CD: Motetto 40151.
 • Koncert pro klavír a orchestr, 1960-61. Durata: 26:00. Vyd: Panton, ČHF
 • Vox clamantis (Symfonická věta pro 3 trubky a orchestr), 1969. Durata: 13:00. Vyd: Panton. CD: Panton 811141-2911.
 • Noční hodiny (Koncertantní symfonie pro dechový kvintet, tenorovou tubu, smyčcový orchestr, dětský sbor ad lib., klavír a bicí nástroje), 1975; verze s dětským sborem, 1987. Durata: 25:00. Vyd. Panton.
 • Koncert pro varhany a orchestr, 1983. Durata: 23:00. Vyd: United Music Publishers. CD: Panton 811141-2911.
 • Pražské nokturno (Hommage à W. A. Mozart), 1983. Durata: 17:35. Vyd: Supraphon.
 • Improperia (Výčitky) pro symfonický orchestr, 1995. Vyd.: Editio Bärenreiter

Komorní tvorba

 • Sonáta pro hoboj a klavír, 1950. Durata: 12:00. Vyd.: Panton, Muzyka, CD Toccata Classics TOCC 0195
 • Suita balladica pro violoncello a klavír, 1955. Durata: 22:30. Vyd: Editio Supraphon, CD Multisonic 31 0065-2131.
 • Sonatina semplice pro housle (nebo flétnu) a klavír, 1955. Durata: 10:00. Vyd.: SNKLHU, Supraphon. CD: Panton 81 1398-2131.
 • Duetti per due trombe (2 trubky), 1956. Durata: 9:30. vyd: Schott.
 • Duettini pro hoboj a harfu, 1963. CD Toccata Classics TOCC 0195
 • Ordo modalis pro hoboj a harfu, 1964. Durata 12:00. vyd.: Lyra Music Company, CD Toccata Classics TOCC 0195
 • Quintetto per stromenti a fiato (Dechový kvintet), 1965. Durata: 12:50. Vyd.: Supraphon.
 • Hájíčku zelený (8 úprav lidových písní pro čtyřruční klavír), 1963, 1978-79. Durata: 12:00. Vyd: Supraphon.
 • Fantasia vespertina pro trubku a klavír, 1969. Durata: 4:20. Vyd.:Schott
 • Žesťový kvintet (Variace na chorál pro dvě trubky, lesní roh a dva trombóny), 1968-69. Durata: 13:00. Vyd.: Supraphon.
 • Hudba pro hoboj, fagot a klavír, 1970. Durata: 7:00. Vyd.: Supraphon, CD Toccata Classics TOCC 0195
 • Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany, 1976. Durata: 18:20. Vyd.: Supraphon, CD Mitra 16205; VDE-Gallo; Multisonic, CD BIS 565; Fermate Fer 20008; Opus B CD 9102; Gothic Records G 49067; BMG Music 09026 61186 2; Multisonic 31 0347-2; Simax PSC 1088; Suisa MKH 40289 (3. a 4. část)
 • Sonáta pro flétnu a marimbu (s podtitulem „Dřevo a vítr"), 1978. Durata: 12:00. Vyd.: F. Hofmeister Musikverlag.
 • Smyčcový kvartet („Labyrint světa a ráj srdce"), 1981. Durata: 21:40 Vyd.: Supraphon.
 • Fantazie pro violu a varhany Rorate coeli, 1982. Durata: 6:00. Vyd. Universal Edition.
 • Krajiny patmoské pro varhany a bicí, 1984. Durata: 23:10. Vyd.: United Music Publishers. CD Multisonic 31 0097-2 131; CD Opus B 9301
 • Protihráči pro klarinet, klavír a bicí nástroje, 1985. Durata: 12:00. Vyd.: ČHF, Schott Musik International.
 • Klavírní trio, 1986. Durata: 21:15. Vyd.: Panton, ČHF
 • Tres iubilationes pro 4 hráče na žesťové nástroje a varhany, 1987. Durata: 13:00. Vyd.: United Music Publishers, CD Opus B 9302
 • Dvě invokace pro trombón a varhany, 1987. Durata: 8:00. Vyd.: United Music Publishers, CD Supraphon 11 1438-2231; BIS-CD-488; Opus B 9301 CD.
 • Klavírní kvintet, 1991-92. Durata: 23:00. Vyd.: Supraphon
 • Starozákonní freska pro housle a klavír, 1993. Durata: 7:00. Vyd.: Panton, CD Panton 81 1398-2131.
 • Apello pro hoboj a klavír, 1995. Durata: 8:00. Vyd.: Panton, CD Toccata Classics TOCC 0195
 • Miniatury pro flétnu a bicí, 1972, revize 1997. Durata: 7:00. Vyd.: F. Hofmeister Musikverlag.

Skladby pro sólový nástroj

 • Sonata in Des pro klavír, 1951. Durata: 24:00. Vyd.: ČHF.
 • Nedělní hudba pro varhany, 1957-59. Durata: 31:10. Vyd.:SHV, Supraphon. CD Supraphon 11 0564-2131; Multisonic 31 0098-2131; Centaur CRC 2042; AGK 12 216; Pro organo CD 7023 (3. a 4. část); Amabile (4. část); BM 1003 (4. část).
 • Laudes pro varhany, 1964. Durata: 22:25. Vyd. Panton, United Music Publishers. CD: Supraphon 11 0564-2131; Multisonic 31 0097-2 131; Opus B CD 9102; Victoria VCD 19080, Hyperion Records Ltd.
 • Malé portréty pro klavír, 1968. Durata: 9:30. Vyd.: Panton International Praha, Sovetskij kompozitor.
 • Deset chorálních předeher pro varhany, 1971. Durata: 15:00. Vyd.: Editio Bärenreiter Verlag. CD Bonton 710081-2131 (tři části).
 • Dvě chorální fantazie pro varhany, 1972. Durata: 10:30. Vyd.: Panton, Pro organo, CD Multisonic 31 0097-2 131; Bonton 710081-2131 (2. část).
 • Malá chorální partita pro varhany, 1978. Durata: 10:00. Vyd: Universal Edition, CD Multisonic 31 0098-2131
 • Tabulatura nova pro kytaru, 1979. Durata: 11:00. Vyd.: Schott .
 • Faust pro varhany, 1979-80. Durata: 46:20. Vyd.: United Music Publisher, CD: Etcetera Records KTC 1115; Pro organo CD 7023 (4. a 5. část).
 • Mutationes pro velké a malé varhany, 1980. Durata: 18:15. Vyd.: Universal Edition.
 • Mare nigrum pro kytaru, 1981. Durata: 11:00. Vyd.: Boosey and Hawkes, CD Atypus AY 0 011-2.
 • Versetti pro varhany, 1982. Durata: 10:00. Vyd.: Universal Edition, CD: Panton 811141-2911 (1 část)
 • Risonanza pro harfu, 1986. Durata: 7:00. Vyd.: Bärenreiter Verlag, CD 0139-2131 (Nibiru)
 • A Festive Voluntary (Variace na Good King Wenceslas Carol) pro varhany, 1986. Durata: 7:00. Vyd. United Music Publisher, Vyd.: CD Pro organo CD 7023.
 • Hommage à Buxtehude pro varhany, 1987. Durata: 7:55. Vyd.: Schott, CD Supraphon 110564-2131; Etcetera KTC 1115; Victoria VCD; Ambiente 9502, Hyperion Records Ltd..
 • Job pro varhany, 1987. Durata: 40.00 - 43.00. Vyd.: United Music Publisher, CD: Multisonic 31 0095-2 931; Melisma Musik 7087-2; Victoria VCD 19080; Supraphon SU 0181-2931; CD Pro organo 7023 (4. část), Hyperion Records Ltd..
 • Dopisy Mileně pro klavír, 1990. Durata: 14:35. Vyd.: Schott.
 • Dvě slavnostní preludia pro varhany, 1990, 1992. Durata: 10:35. Vyd.: Pro organo. CD Opus B 9301
 • Biblické tance pro varhany, 1990-91. Durata: 25:30.Vyd.:United Music Publisher, CD Opus B 9302 CD; Pro organo CD 7023; Regent Records; Signum X 79-00; Bayer Records BR 150 009 (4. část).
 • Veni Creator Spiritus pro klavír, 1992. Durata: 05:00. Vyd. Editio Bärenreiter
 • Amen, staň se pro varhany, 1993. Durata: 5:30. Vyd.: K. H. Moeseler Verlag.
 • Momenti d'organo pro varhany, 1994. Durata: 13:20. Vyd.: Pro organo. CD: Signum Musikedition X 79-00.
 • Hommage à Henri Purcell pro varhany, 1994-95. Durata: 8:00. Vyd.: Schott Musik
 • Campanae gloriosae pro varhany, 1999. Durata: 10:00 Vyd.: Schott Musik Int.
 • Universi pro klavír, 2003. Durata: 7:00 Vyd.: Editio Bärenreiter

Sborová tvorba

 • Missa adventus et quadragesimae pro jednohlasý mužský sbor a varhany, 1951-52. Durata: 15:00.Vyd.: Lawson Gould, Edition Ferrimontana (sborový part), CD Supraphon 11 1438-2231, Ultravox U 005, MBC-9603101.
 • Narodní písně pro smíšený sbor, 1952. Durata: 12:00. Vyd.: K. H. Moeseler Verlag (trojhlas), Edition Ferrimontana (čtyřhlas)
 • Liturgické zpěvy pro sólo nebo jednohlas a varhany; 10 proprií v antifonální či psalmodické podobě, 1955-60. Vyd.: Bärenreiter Verlag, Moravské hudební vydavatelství (tři hlasy), CD: Signum X 79-00 (výběr); Rottenburger Dom 280696 (výběr); CDA WN 101995 (výběr), Antiphona AA 0040-2231 (výběr).
 • Starodávné čarování milému pro tři ženské hlasy a smíšený sbor, 1957. Durata: 8:10. Vyd.: Bärenreiter Verlag. CD: Azymuth AZ CD 01027; Nau Choral Studies NACM 09.
 • Láska a smrt, cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie, 1957-58. Durata: 13:50. Vyd: SHV, Editio Supraphon, CD: Azymuth AZ CD 01027
 • Hořká hlína. Kantáta pro baryton, smíšený sbor a varhany na slova J. Seiferta), 1959-60. Durata: 15:00. Vyd.: Panton. CD: Opus B 9301
 • O vlaštovkách a dívkach, cyklus tříhlasých sborů pro ženský sbor na lidové texty, 1959-60. Durata: 10:00. Vyd.: SHV, Bärenreiter Verlag, CD: Chandos Chan 9257.
 • Ubi caritas et amor pro smíšený sbor, 1964. Durata: 5:20. Vyd.: Bärenreiter Verlag, CD: Azymuth AZ CD 01027; Opus B 9302 CD; Hope College CD 1193-02.
 • Chad gadyoh pro mužský sbor na hebrejský text, 1965. Durata: 7:40.
 • Ordinarium missae, 1966. Vyd.: Česká katolická charita Praha, Pro organo.
 • Apologia Socratus. Oratorium pro alt, baryton, smíšený a dětský sbor a orchestr na řecký text (Platón), 1967. Durata: 38:00. Vyd.: Supraphon, ČHF
 • Vesperae (mariánské nešpory) pro chlapecký a mužský sbor, lidový zpěv a varhany na liturgický text v katalánštině, 1968. Durata: 8:00. Vyd.: Pro organo, Amt für Kirchenmusik Rottenburg. CD: Supraphon 11 1438-2231, Lunarion LN 0008-4111.
 • Truvérská mše pro sóla, sbor, dvě zobcové flétny, kytary a bicí na text Z. Lomové), 1968-69. Durata: 8:00. Vyd.: Pro organo; NIPOS ARTAMA Praha, CD: Azymuth AZ CD 01027; Amabile ZR 0009 2231; Bohemia Music BM 0025-2231.
 • Cantica Comeniana pro tříhlasý smíšený sbor à capella a pro tříhlasý ženský sbor se zobcovou flétnou na text J. A. Komenského), 1970. Durata: 14:00. Vyd: Ústřední církevní nakladatelství Praha, Süddeutscher Musikverlag. CD: Azymuth AZ CD 01027; Lunarion LN 0008-4111.
 • Pragensia. Kantáta pro komorní smíšený sbor a renezanční hudební nástroje na texty rudolfinských receptur, 1972. Durata: 25:00. Vyd.: Supraphon, Bärenreiter Verlag, o LP Su.
 • Čtyři zpěvy na latinské texty pro dětský nebo ženský sbor (I.- III. na středověký anonymní text; IV. pro smíšený sbor, text: H. Contractus), 1973. Durata: 7:00. Vyd.: Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, De Monte (1., 2. a 4. část), Bärenreiter Verlag (4. část), Edition Ferrimontana (1.- 3. část). CD: Azymuth AZ CD 01027 (Salve Regina); Lunarion LN 0008 4111 (Salve Regina); BMG Ariola (De Angelis); Opus B 9302 CD (Salve Regina); DSV-001 (De Angelis).
 • Řecký slovník. Cyklus ženských sborů s harfou, 1974. Durata: 14:00. Vyd.: Supraphon - Bärenreiter Verlag. CD Thorofon CTH 2107, CD 0139-2131 (Nibiru)
 • Pocta Karlu IV. Kantáta pro mužský sbor a orchestr na text zakládací listiny Karlovy univerzity v Praze, 1978. Durata: 13:00. Vyd.: Supraphon
 • Pozdrav Marsyovi. Cyklus pro osm smíšených hlasů a malý ensemble, 1980. Durata: 12:00.
 • Missa cum populo pro smíšený sbor, lidový zpěv, čtyři žestě a varhany), 1981-82. Durata: 22:05. Vyd: Bärenreiter Verlag. CD: Panton 81 1141-2911.
 • Dech dávno zašlých dnů (tři smíšené sbory na texty A. Symonse), 1985. Durata: 8:30. Vyd: United Music Publishers. CD: Azymuth AZ CD 01027; Opus B CD 9102.
 • Odvěká kosmetika pro čtyři tříhlasé ženské sbory na texty P. Ovidia Nasa (latinsky, česky, německy), 1985. Durata: 10:00. Vyd.: Schott.
 • Noc pro smíšený sbor na báseň K. H. Máchy, 1986. Durata: 4:30.
 • Cantico delle creature pro smíšený sbor na text Sv. Františka z Assisi, 1987. Durata: 4:45. Vyd.: Bärenreiter Verlag, Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt. CD: Azymuth AZ CD 01027; Lunarion LN 0008-4111; Opus B CD 9102.
 • Pražské Te Deum 1989 pro smíšený sbor, žestě a bicí či varhany, 1989-90. Durata: 8:10. Vyd.: Schott, CD: Supraphon 11 1438-2231; Opus B 9302 CD; Orfeus OR 0010-2131; ECM Records.
 • From Life to Life pro smíšený sbor na text Delores Dufner, OSB, 1991. Durata: 1:30. Vyd.: Laurendale Associates Von Nuys, California CD: Lunarion LN0008-4111.
 • Verba sapientiae. Triptych pro smíšený sbor na texty Starého zákona, 1991-92. Durata: 15:30. Vyd.: Schott, CD: Lunarion LN 0008-4111 (3. část), Hope College CD 1193-02 (1. část); Antiphona AA 0016-2231, Antiphona AA 0039-2231.
 • Posvátná znamení. Oratorium pro soprán, baryton, smíšený a dětský sbor, dechový a žesťový soubor, bicí nástroje a varhany na biblické texty a Pontificale Romanum, 1992-93. Durata: 30:00. Vyd.: Schott
 • Proprium festivum monasteriense pro smíšený sbor a čtyři žestě nebo varhany na texty Starého a Nového zákona, 1993. Durata: 9:00. Vyd.: Schott, CD: Antiphona AA0039-2231.
 • Otázka pro smíšený sbor à capella na slova W. Willmse, 1994. Durata: 4:00. Vyd.: Doblinger.
 • Spiritus mundum adunans pro smíšený sbor na text N. Balbula (varhany ad lib.), 1994. Durata: 5:00. Vyd.: Doblinger.
 • Mundus in Periculo. Triptych pro smíšený sbor na texty ze Starého zákona, 1994-95. Durata: 18:00. Vyd.: Pro organo. CD: DKR 03 (3. část).
 • Suita liturgica pro jednohlasý sbor a varhany, 1995. Durata: 30:00. Vyd.: Bärenreiter Verlag
 • Rhytmus de gaudiis Paradisi pro smíšený sbor na text Tomáše Kempenského, 1995. Durata: 4:10. Vyd.: Pro organo. CD: Corkfest Records 96
 • Komm herab o heiliger Geist: Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor, 1996. Durata: 3:00. Vyd.: Pro organo.
 • De sancto Adalberto. Tři písně k milleniu sv. Vojtěcha pro mužský sbor à capella na středovéké texty, 1996. Durata: 4:00. Vyd.: Pro organo. CD: Supraphon SU 3288-2231(1. a 3. část).
 • Abba Amen pro smíšený sbor à capella, 1999. Durata: 3:00Vyd. Carus Verlag
 • Rilke-Stundenbuch pro smíšený sbor à capella, 2000. Durata: 8:00 Vyd: Edition Music Contact
 • Psalmi Peregrini. Čtyři smíšené sbory na latinský text, 2001. Durata: 7:30, Vyd. Schott Musik International

Písňová tvorba

 • Říkanky pro soprán a klavír (anglický a český text), 1953. Durata: 4:00. Vyd.: Editio Bärenreiter, CD: Signum.
 • Písně k loutně pro hlas a loutnu (nebo kytaru, harfu) na středověké a renezanční texty. Durata: 10:00. Vyd.: Editio Bärenreiter, CD: Signum, 0139-2131 (Nibiru)
 • Šestero piesní milostných pro střední hlas a klavír nebo hlas a harfu nebo hlas, klavír a harfu na středověké texty, 1951. Durata: 15:00. Vyd: SNKLHU, Editio Supraphon CD: Signum, SIG X47-00, 0139-2131 (Nibiru)
 • Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír, 1952. Durata: 15:30. Vyd.: SHV, CD: Signum SIG X47-00.
 • Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír na lidové texty, 1952. Durata: 17:00. Vyd.: Supraphon, CD: Signum.
 • Tři tiché písně pro soprán, flétnu a klavír na básně F. Halase, 1955. Durata: 6:00. Vyd.: ČHF
 • Písně na slova R. M. Rilkeho pro mezzosoprán nebo baryton a klavír, 1961. Durata: 13:00. Vyd.: Deutscher Verlag für Musik, CD Signum SIG X47-00.
 • Písně nelaskavé pro alt a violu, 1963. Durata: 15:00. Vyd.: Panton. CD: Signum.
 • Malé smutky. Cyklus pěti písňových miniatur pro soprán a klavír na básně Zuzany Renčové, 1964-65. Durata: 7:00. Vyd.: Supraphon. CD: Signum SIG X47-00.
 • Árie Ruth pro alt a varhany nebo klavír na text Starého zákona, 1970. Durata: 5:45. Vyd.: Universal Edition. CD: Supraphon 11 1438-2231; Bonton 710057-2231; Opus B CD 9102; Signum Musikedition GmbH X 79-00
 • De nomine Caeciliae pro mezzosoprán nebo baryton a varhany na text T. Kempenského, 1994. Durata: 6:30. Vyd.: Pro organo. CD: Signum X 79-00.

Scénická hudba

 • Faust (scénická hudba ke stejnojmennému dramatu J. W. Goetha), 1976.
 • Hamlet (scénická hudba ke hře W. Shakepeara), 1976-77.
 • Kletby a dobrořečení (balet pro sbor a orchestr), 1983. Durata: 38:00. Vyd.: ČHF (sborové hlasy).
 • Jeremiáš (církevní opera, libretto skladatel podle dramatu S. Zweiga), 1996-97. Durata: cca 70:00. Vyd.: Schott
 • Čtyři biblické tance pro varhany a dva tanečníky, 1997. Durata: 20:00, Vyd.: ČT
 • Anno Domini - Vorübergang des Herrn.Oratorium pro soprán, baryton, recitátora, mužský, smíšený a dětský sbor, varhany a komorní orchestr na biblické texty, 1999. Durata: 1:02:00. Vyd.: Schott Musik

Tvorba pro děti (vokální)

 • Zelená se snítka (čtrnáct jedno až tříhlasých dětských sborů s klavírem nebo instrumentálním souborem), 1953-54, instrumentováno 1959. Durata: 16:30. Vyd.: : SNKLHU, SHV, Supraphon, Edition Ferrimontana.
 • Už zraje podzim. Cyklus tří sborů pro tříhlasý dětský sbor à capella, 1956. Durata: 3:00. Vyd.: Supraphon Bratislava, Edition Ferrimontana.
 • Vánoční písně (dvoj- a tříhlasé dětské sbory s klavírem na texty P. Tumlíře), 1960. Durata: 12:00. Vyd.: SHV, Edition Ferrimontana.
 • Jarní popěvky pro jednohlasý dětský sbor s klavírem nebo malým orchestrem na básně V. Čtvrtka a F. Branislava, 1960-61. Durata: 11:00. Vyd.: Supraphon (kromě č. 5), Panton (celé), Edition Ferrimontana. CD: Signum Musikedition GmbH (dvě části).
 • Koledníci z Tešínska. Pásmo koled pro dětská sóla, jednohlasý dětský sbor a klavír na lidové texty, 1963. Durata: 6:45. Vyd.: SHV, Informační centrum dětského sborového zpěvu, Olomouc, Edition Ferrimontana.
 • Kolotoč a hvězdy (jedno- až tříhlasé dětské sbory s klavírem na slova K. Šiktance), 1964.
 • Deset poetických duet (dvojhlasé dětské sbory na básně V. Nezvala), 1965. Durata: 11:00. Vyd.: Panton, CD: Amabile ZR 0002-2231 (tři části).
 • Orffova skola I., II. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1966. Vyd.: Supraphon
 • Elce pelce kotrmelce. 50 písniček pro dětský sbor a klavír (nebo instr. soubor) na texty V. Fischera, 1969-70, instrumentace 1971. Durata: 26:50. Vyd: Supraphon
 • Slavíček rajský (šest tříhlasých dětských sborů na slova J. Božana), 1970. Durata: 10:00. Vyd: Pro organo.
 • Co se za den zažije (deset jedno až douhlasých dětských sborů s klavírem na texty Ilji Hurníka), 1973. Durata: 10:00. Vyd.: Edition Ferrimontana.
 • Zvědavé písničky pro dospělý sólový hlas, jednohlasý dětský sbor a klavír, 1974. Durata: 5:45. Vyd.: Edition Ferrimontana.
 • Catonis moralia (šest čtyřhlasých dětských sborů na latinské texty ze 3. stol. n.l.), 1974-75. Durata: 20:00. Vyd.: G. Shirmer, Edition Ferrimontana.
 • Podzimní a zimní lidové písně pro jednohlasý dětský sbor a melodický nástroj; (Zimní písně pro dtto a klavír), 1976. Durata: 5:30.
 • Příběh pana Mozarta pro čtyřhlasý dětský sbor na slova J. Skácela), 1988. Durata: 4:30. Vyd.: Schott Music International.
 • Rondel (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Ch. d'Orleans), 1992. Durata: 1:45. Vyd.: Edition Ferrimontana.
 • Psalmus 8 (tříhlasý dětský nebo ženský sbor na texty Starého zákona), 1993. Durata: 2:10. Vyd.: Europees muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, Edition Ferrimontana.
 • Chrámová. Píseň pro dětský sbor a varhany (nebo klavír), 1999. Durata: 4:15. Vyd.: Carus-Verlag Stuttgart

Tvorba pro děti (instrumentální)

 • Svět malých (20 instruktivních skladbiček pro klavír), 1955. Durata: 10:00. Vyd.: SHV, Supraphon, Schott.Musik
 • Lidové písně a koledy (instruktivní skladbičky pro klavír), 1959-60. Vyd.: Panton International Praha, Faber Music
 • Duettina pro sopránový nástroj a klavír (nebo harfu), 1962-63. Durata: 6:05.Vyd.: Panton, G. Shirmer, F. Hofmeister Musikverlag. CD: 0139-2131 (Nibiru)
 • Concertino pastorale pro tři sóla (3 housle, 3 klarinety nebo 2 hoboje + anglický roh) a smyčcový soubor, 1963. Durata: 3:30. Vyd: SHV
 • Orffova skola III.. (adaptace Schulwerku C. Orffa), 1969. Vyd.: Supraphon
 • Skizza pro C. B. pro dvě flétny (amatérský a koncertantní part) a klavír, 1972. Durata: 2:45. Vyd.: Supraphon

Literatura

 • Vondrovicová, Kateřina: Petr Eben, Praha 1993; 2. vyd. 1995 (monografie zahrnující život a dílo, seznam děl)
 • Vítová, Eva: Petr Eben. Sedm zamyšlení nad jeho životem a dílem, Praha 2004

Další informace

Vydavatelé Petra Ebena:

Bärenreiter Verlag, Kassel; Carus Verlag, Stuttgart; Edition Ferrimontana, Frankfurt am Main; F. Hofmeister Musikverlag, Hofheim - Leipzig; Panton International, Praha; Pro organo, Leutkirch; Schott Musik International, Mainz; SNDKLHU, SHV, Supraphon - nyní Editio Bärenreiter Praha; United Music Publishers, London; Universal Edition, Vienna.